Yurt Dışına Açılacak Markalara Öneriler

 Günümüz dünyasında ayakta kalabilmek için artık tüm firmalar bu yeni düzene uyum sağlamalıdır. Küresel rekabet kurallarının geçerli sayıldığı bu yeni düzende firmalar, markalarını buna göre şekillendirmek zorundadırlar.
 Küreselleşme ile birlikte değişen ve gelişen günümüz pazarlama dünyası konuları üzerinde durularak firmaların yurt dışına açılırken göz önünde bulundurması gereken noktalara yer verip, bunların küresel marka olma yolundaki önemlerini vurgulayacağım.

1-Öncelikle firmanın yurt dışında etki alanına göre hangi coğrafyada ilerlemesi ve gelişmesi gerektiğine karar vermesi, örneğin;  gelişmekte olan pazarları büyüme alanı olarak ele alabilir. Hedeflerden biri de faaliyette olunan ülke sayısını geçerek hedef kitlesine yeni müşteriler eklemek ve ürünleri daha çok kişiye ulaştırmak olmalıdır.
2-Yurt dışında mevcut pazarlardaki büyüme stratejisinin yanı sıra daha farklı ülkelerde de ürün veya hizmeti pazarlayarak ülke sayısını artırmak ve bu pazarlarda yayılmak, globalde karşılaşabilinecek riskleri dağıtmayı ve bunlardan daha az etkilenmeyi sağlar.
3- Yurt dışında markanın bilinirliğini artırmaya yönelik iletişim yatırımları ve tüketiciler tarafından daha görünür olmasını sağlayacak projeler gündemde olmalı.  İhracatta gelişmiş ve tüketimi yüksek olan pazarlarda markalaşarak yurt dışında daha etkin bir şekilde var olmayı  ve bu pazarlarda kar marjını arttırmak gerekli.
4- Güçlü olduğunuz yakın coğrafyalarda daha güçlenirken, tüketimin çok fazla olduğu gelişmiş coğrafyalarda da büyük fırsatlar yakalamak gerekli bunu içinde bu pazarlarda etkin rol oynamak gerekir.
5- Firmaların uluslararası pazarlarda yürüttükleri işletme faaliyetlerinin başarılı olabilmesinin temel formüllerinden biri de uluslararası pazarlara uyum sağlayabilmelerine dayalıdır.  Yurt dışı firmalarının sahip olduğu farklı ekonomik ve sosyal kültürünün olduğunu dikkate alınmaması veya ihmal edilmesi, yabancı firmalar için önemli düş kırıklıklarına ve kayıplara yol açacak düzeyde ciddi sorular teşkil etmektedir.
6- Uluslararası pazara açılırken, firmaların dış pazarı ele alırken değerlendirmesi gereken en önemli özellik;  dış pazardaki tüketicilerin ekonomik özellikleridir. Tüketicilerin gelir düzeyleri, ekonomik ve sosyo-kültürel durum, nüfus, şehirleşme oranı, yaşam standartları, satın alma miktarı, eğitim düzeyi, milli gelir, yaşam standartları, göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak: Sn. Ahmet POLAT